Ülésezett az EGTC Közgyűlése

Ülésezett az EGTC Közgyűlése

Az esztergomi Vármegyeháza Dísztermében tartotta Közgyűlését május 25-én az Ister-Granum EGTC.

Az esztergomi Vármegyeháza Dísztermében tartotta Közgyűlését május 25-én az Ister-Granum EGTC.

Az ülés elején Ocskay Gyula igazgató számolt be a márciusi Közgyűlés óta eltelt két és fél hónap munkájáról, amely nagyobbrészt a Csoportosulás pénzügyi helyzetének áttekintésével, a jogszabályoknak történő megfelelés biztosítását segítő lépések megtételével telt el. Jelezte, hogy az EGTC munkaszervezete a közeljövőben új irodába költözik.

A Közgyűlés elfogadta a Csoportosulás 2010. évi pénzügyi beszámolóját, de a Felügyelő Bizottság javaslatára kezdeményezte a szervezet teljes körű pénzügyi átvilágítását, egyben felkérte az Igazgatót, hogy készítsen részletes írásos beszámolót a 2010. évi pénzmozgásokról.

Harmadik napirendi pontként tárgyalták a nyertes pályázatok megvalósításával kapcsolatos előterjesztést. Mivel az EGTC nem rendelkezik vagyonnal, a három projekt előfinanszírozása csak hitel felvételével biztosítható. Hosszas vita után a Közgyűlés úgy határozott, hogy az RTDMSz projekt megvalósításához szükséges hitelhez a magyarországi települések lakosságszám-arányosan készfizető kezességet vállalnak, a szlovákiai települések pedig lakosságszám-arányosan tagi kölcsön befizetését vállalják a projekt megvalósíthatósága érdekében. A két transznacionális pályázattól a Csoportosulás pénzügyi forrás hiányában visszalép. A pályázatokról történő döntések tükrében fogadta el a Közgyűlés a Csoportosulás 2011-es pénzügyi és munkatervét.

A napirendi pontok között tárgyalta volna a Közgyűlés a szervezet Alapszabályának módosítását. Tétényi Éva elnök a Szenátus javaslatát ismertetve javasolta, hogy a Közgyűlés későbbi ülésén tárgyaljon az Alapszabály módosításáról, és hozzon létre egy a módosításokat előkészítő öt főből álló bizottságot. A bizottság elnökének Pósfai Józsefet, Úny polgármesterét javasolta. A Közgyűlés a bizottság további tagjának Dr. Illés Györgyöt (Pilisszentlászló), Dr. Ján Oravecet (Štúrovo/Párkány), és Bakonyi Pált (Želiezovce/Zselíz), valamint Ocskay Gyula igazgatót választotta meg.

A Közgyűlés zárásaként Török Zsolt tartott tájékoztató előadást a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2011. évi második felhívásáról, majd Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó szerkesztő mutatta be a „Múltunk határok nélkül – Esztergom és környéke a kezdetektől az Ister-Granum Eurorégióig” című helytörténeti könyvet.

EZÚS Ister-Granum uskutočnilo svoje Valné zhromaždenie  25. mája v Slávnostnej sieni Mestského úradu v Ostrihome.  

Gyula Ocskay povedal, že v období dva a pol mesiaca, ktoré uplynulo od posledného valného zhromaždenia, sa uskutočnil prehľad finančnej situácie Zoskupenia a podstúpili sa kroky na vyhovenie právnym predpisom. Podotkol tiež, že pracovná skupina EZÚS sa v blízkej budúcnosti presťahuje do novej kancelárie.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Ister-Granum s.r.o. jednohlasne prijalo správu organizácie za rok 2010, ale na návrh Dozornej rady iniciovalo celkový finančný audit Zoskupenia a zároveň požiadalo riaditeľa o vypracovanie podrobnej písomnej správy o finančných transakciách v roku 2010.

Ako tretí bod rokovacieho poriadku  sa prerokúval návrh súvisiaci s realizáciou úspešných projektov. Nakoľko  EZÚS  nedisponuje žiadnym majetkom, predfinancovanie daných troch projektov  je možné zabezpečiť iba ak si zoskupenie zoberie úver.  Po dlhej diskusii Valné zhromaždenie rozhodlo, že K úveru potrebnému k realizácii projektu ORTDM poskytnú maďarské obce ručiteľstvo v pomere počtu obyvateľov a slovenské obce poskytnú členskú pôžičku v pomere počtu obyvateľov. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, Zoskupenie odstupuje od dvoch transnacionálnych projektov. Na základe rozhodnutí o projektoch prijalo Valné zhromaždenie rozpočet a plán činnosti na rok 2011.

Valné zhromaždenie malo v jednom bode rokovacieho poriadku prerokúvať zmeny Stanov zoskupenia. Predsedkyňa  Éva Tétényi, informovala o návrhu Senátu podľa ktorého navrhla, aby Valné zhromaždenie rokovalo o zmene Stanov až na nasledovnom zhromaždení a aby zostavilo päťčlennú komisiu na prípravu zmien Stanov. Na post predsedu komisie navrhla pána Józsefa Pósfaiho, starostu obce Úny. Zoskupenie zvolilo za ďalších členov komisie: Dr. Györgya Illésa (Pilisszentlászló), Mgr. Jána Oraveca (Štúrovo),  Pavla Bakonyiho  (Želiezovce) ako aj pána Gyula Ocskayho, riaditeľa.

Na záver valného zhromaždenia, pán Zsolt Török informoval o druhej výzve programu Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika na rok 2011 a následne pani redaktorka Bőszéné Szatmári-Nagy Anikó  predstavila knihu o miestnych dejinách s názvom Naša minulosť bez hraníc – Ostrihom a jeho okolie od začiatkov až po euroregión Ister-Granum.