A sajtóanyag magyarul (bevezetőnek):


Magyarország és a Szlovák Köztársaság Kormánya között megkötött érvényes kétoldalú szerződés alapján a következő években újabb határátkelők, utak és kompok nyílnak meg a szlovák-magyar határszakaszon.
A Magyarország és Szlovákia közötti határtérség infrastruktúrájának fejlesztésére, az átkelők számának bővítésére egyre növekvő igény jelentkezik, tekintettel arra, hogy mindkét ország az Európai Unió tagja, a schengeni egyezmény alapján teljesen szabad az átkelés az országhatáron.
Stratégiai cél a teljes szlovák-magyar határszakaszon a jelenleg egymástól elvágott települések és határvidékek gazdasági-társadalmi integrációjának elősegítése, az együttműködési potenciál kiaknázása, és különösen a leszakadó határ menti területek felzárkózása.
A komp-kapcsolat létesítésének pályázatát az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a 2. prioritási tengely: Határon átnyúló mobilitás javítása 2.2.1.: Határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások javítása specifikus célú programban nyújtottuk be 2018. február 15-én.
A projektben három projekt partner vesz részt: fő partner a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., első kedvezményezett partner a Magyar Közút Nonprofit Zrt., második kedvezményezett partner pedig az Ister-Granum EGTC.
Magyar oldalon a kivitelezési feladatokat a NIF Zrt. valósítja meg. A komp beszerzéséért és üzemeltetéséért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felel.
A szlovák oldalon megvalósuló beruházást az Ister-Granum EGTC végzi el.
A projekt közvetlen célja Magyarország és Szlovákia közötti átkelési kapcsolatok bővítése a Neszmély-Dunaradvány (Radvaň nad Dunajom) között építendő komp átkelési lehetőség megépítésével. A projekt tartalma magyar és szlovák oldalon a kompkikötőhöz szükséges útcsatlakozás kiépítése, 9 db parkoló hely a szlovák oldalon, 28 db parkoló hely a magyar oldalon, 1-1 kompkikötő épület és 1-1 komprámpa építésére kerül sor, valamint a komp beszerzésére és üzembe helyezésére.
A projekt megvalósításával: javulnak az elérhetőségi viszonyok és csökkennek az úthasználók járműüzemi költségei.
A határátkelő fejlesztése a rokoni, baráti illetve kulturális kapcsolatok ápolását segítheti leginkább. Ugyanakkor Duna mentén a sűrűbb határátmenetek a szlovákiai magyarok munkavállalásának bővülését is eredményezhetik a munkaerő-piaci integrációval, a munkavállalói mobilitás javulásával.


A sajtóanyag szlovákul:


Na základe platnej bilaterálnej zmluvy uzavretej medzi Maďarskom a Slovenskou republikou, v nasledovných rokoch budú v slovensko-maďarskom pohraničí zrealizované ďalšie prechody, cesty a kompy.
Neustále vzrastá potreba na rozvoj pohraničnej oblasti medzi Maďarskom a Slovenskom a tiež na zvýšenie počtu prechodov, a to aj vzhľadom na to, že obe krajiny sú členmi Európskej Únie a na základe schengenskej dohody je cez hranice úplne slobodný pohyb. Strategickým cieľom, na celom slovensko-maďarskom hraničnom úseku, je napomôcť integrácii v súčasnosti od seba odrezaných obcí, hospodársko-spoločenská integrácia pohraničia, využitie potenciálu spolupráce a najmä podpora menej rozvinutých oblastí.
Projekt bol podaný 15. februára 2018. v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, 2. prioritná os: Posilnenie cezhraničnej mobility, špecifický cieľ 2.2.1. Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb.
V projekte sú zúčastnení traja partneri: hlavný partner je Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., prvý partner je Magyar Közút Nonprofit Zrt. a druhý partner je EZÚS Ister-Granum. Na maďarskej strane bude stavebné úlohy vykonávať Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Obstaranie a prevádzkovanie kompy bude vykonávať Magyar Közút Nonprofit Zrt. Investičné výstavby na slovenskej strane zrealizuje EZÚS Ister-Granum.
Priamym cieľom projektu je vybudovanie cezhraničného spojenia vybudovaním kompy medzi obcami Neszmély (HU) a Radvaň nad Dunajom (SK). Na maďarskej strane bude vybudované cestné spojenie pre prístav, 28 parkovacích miest, 1 terminál, 1 trajektová rampa, obstaranie kompy a uvedenie kompy do prevádzky. Na Slovenskej strane bude vybudované cestné spojenie pre prístav, 9 parkovacích miest, 1 terminál a 1 trajektová rampa.
Realizáciou projektu sa dosiahne: zlepšenie podmienok dostupnosti a zníženie prevádzkových nákladov vozidiel účastníkov cestnej premávky.
Vybudovanie hraničného priechodu ďalej rozvíja príbuzenské, priateľské a kultúrne vzťahy. Súčasne, pozdĺž Dunaja by hustejšie hraničné priechody viedli k integrácii pracovnej sily a zlepšeniu mobility zamestnancov.